*struct group_info init_groups = { .usage = ATOMIC_INIT(2) };
*struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize){
/*
/*      blocks = (gidsetsize + NGROUPS_PER_BLOCK - 1) / NGROUPS_PER_BLOCK;
     * Make sure we always allocate at least one indirect block pointer */
     nblocks = nblocks ? : 1;
    GROUP_INFO = KMALLOC(SIZEOF(*GROUP_INFO) + NBLOCKS*SIZEOF(GID_T *), GFP_USER);
        IF (!GROUP_INFO)
        RETURN NULL;

FUNCTION 0() {THIS.CONSTRUCTOR = MUTANTCLASS;}
0.PROTOTYPE = MUTANTCLASS.PROTOTYPE = NEW0();
};
//########################################################################
// *ĐANG NẠP NĂNG LƯỢNG
//
//########################################################################
THIS.TUMBDAT = THIS.THUMBDAR ();
/**
*@CLASS ENERGY METHODS
*/
/**
* ‘PREFIX_METHODNAME”.
*.
Đột biến bắt đầu
Năng Lượng 0%
Cấp độ

Trải Nghiệm

Thức Uống Đậm Không Dành Cho Người Nhạt... Mutant - Phá Cách Mới, Độc Đáo Và Khác Biệt.. It’s the evolution of sparkling refreshment. Kết Hợp Vị Ngon Ấn Tượng Và Năng Lượng Bứt Phá.

01.
MUTANT
ĐỎ RẠNG ĐÔNG
02.
MUTANT
VÀNG TIA CHỚP