ဆက္သြယ္ရန္

ေမးစရာေမးခြန္း ရွိပါသလား Mutant?

ဆက္သြယ္ရန္ပံုစံ

အခုလိုလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အၾကံျပဳစာကို ေပးပို႔ေပးပါ။
Monster Energy Company

1 Monster Way
Corona, CA 92879
Toll Free: : 844-538-7742

ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္

ေမးလိုသမွ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာက္တင္ပါ။

Fan ေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ယခုေပၚလစီသည္ Monster Energy Company (MEC) အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားမွ ကူးယူခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ. MEC ရဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ marketing အစီအစဥ္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူေစရန္ျဖစ္ပါသည္. ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံသို႔ ကူးယူထားေသာ သတင္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာကမ္ပိန္းမ်ား သို႔ ထုတ္ကုန္အမည္ စသည့္အိုင္ဒီယာမ်ား ကိုတင္ျပျခင္းမျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္. emailမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ုိ႕ဝွက္ထားျခင္းမရွိပါ။ . ထုတ္လႊင့္ေပးလိုက္ေသာ ဒါမွမဟုတ္ တင္ျပေပးသမွ်ဟာ MEC မွအသံုးျပဳမွာျဖစ္ၿပီ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ရည္ခ်က္အတြက္ေပါင္းစည္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေပမဲ့ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ အသံလႊင့္ ႏွင့္ တင္ျပျခင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိပါ။. ထို႔ေၾကာင့္ MEC သည္ idea မ်ား၊ conceptမ်ား၊ know-how သို႔ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ site သို႔ ေပးပို႔လာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳခြင့္ရွိပါသည္။