ទាក់ទង

តើអ្នកមានសំនួរសម្រាប់ Mutant?

ទម្រង់បែបបទទំនាក់ទំនង

រាល់ពត៌មានទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ចំពោះយើង សូមផ្ញើរសំណើររបស់អ្នកមកកាន់ពួកយើង
ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកំលាំង Monster

1 Monster Way
Corona, CA 92879
ឥតគិតថ្លៃ: 844-538-7742

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

សូមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមតែអាចធ្វើទៅបានអំពីសំណួរ / ក្តីបារម្ភរបស់អ្នក

គ្មានការស្នើសុំ។ បើទោះជាយើងចង់លឺពីអ្នកគាំទ្ររបស់យើង វាជាគោលការណ៍របស់ Monster Energy Company (MEC) ក្នុងការមិនទទួលយក​ការបញ្ជូននូវគំនិត ឬអត្ថបទដែលកើតចេញពីការច្នៃប្រឌិត ដែលពុំបាន​ស្នើសុំឡើយ. ការធ្វើដូច្នេះ គឺដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំណាមួយ ក្នុងករណីដែល​ផលិតផល ឬការផ្សព្វផ្សាយ ដែល​យើង​អភិវឌ្ឍឡើងដោយឯករាជ្យ ហាក់ដូចមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគំនិតដែលបញ្ជូនមកឱ្យយើង. ដូច្នេះ យើងត្រូវស្នើសុំឱ្យអ្នកកុំបញ្ជូនមកឱ្យយើងនូវ​អត្ថបទដើមដែលកើតចេញពីការច្នៃប្រឌិតណាមួយ ដូចជា​គំនិតសម្រាប់ផលិតផលថ្មី ឬផលិតផលដែលត្រូវបានកែលំអនានា យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ ឬឈ្មោះផលិតផល​ ជាដើម ។ ល ។. រាល់មធ្យោបាយទាក់ទង ឬអត្ថបទណាមួយដែលអ្នកបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័រ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬតាម​មធ្យោបាយ​ផ្សេងទៀត នឹងត្រូវ​ចាត់ទុកថាពុំមែនជាការសម្ងាត់ ឬជាកម្មសិទ្ធិឡើយ។. រាល់អ្វីមួយដែលអ្នកបញ្ជូន ឬបង្ហាញ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ MEC ឬសាខារបស់ MEC សម្រាប់​គោលបំណង​ណាមួយ រួមបញ្ចូលទាំង ប៉ុន្តែមិនកម្រិតត្រឹមតែ ការផលិតឡើងវិញ ការផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ជូន ការ​បោះពុម្ភផ្សាយ ការផ្សាយ និងការបង្ហាញ។. ជាងនេះទៅទៀត MEC អាចប្រើប្រាស់ដោយសេរីនូវគំនិត ទស្សនៈ ចំណេះធ្វើ ឬបច្ចេកទេស ដែលមាននៅក្នុង​មធ្យោបាយទាក់ទង​ដែល​​អ្នកបញ្ជូនទៅកាន់វេបសាយ ទោះបីក្នុងគោលបំណងណាមួយក៏ដោយ រួមបញ្ចូលទាំង ប៉ុន្តែ​មិន​កម្រិត​ត្រឹមតែ ការអភិវឌ្ឍ និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ដោយប្រើ